แบบฝึกสมรรถนะและการคิดภาษาไทย ม.1
แบบฝึกสมรรถนะและการคิดภาษาไทย ม.1

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : กุณฑีรา บุญเลี้ยง, จินตนา วีรเกียรติสุนทร

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 กิจกรรมเน้นพัฒนาทักษะทางภาษา ครบทั้ง 5 สาระ รวมทั้งความสามารถในการสื่อสารและการคิดผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ช่วยให้ผู้เรียนใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB