แบบปฏิบัติกิจกรรม ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1
แบบปฏิบัติกิจกรรม ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : อนรรฆ จรัณยานนท์, ฐิตาภรณ์ เติมเกียรติเจริญ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบปฏิบัติกิจกรรม ดนตรี-นาฏศิลป์ ระดับชั้น ม.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เป็นสื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ เน้นกิจกรรม Active Learning สร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม ฝึกทักษะด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ช่วยพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยของผู้เรียน พร้อมเพิ่มตัวอย่างโครงงานตามกระบวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้น

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB