คู่มือการจัดการเรียนรู้ Problem Based Learning ระดับชั้นมัธยมศึกษา เล่ม 2 (Coming soon)
คู่มือการจัดการเรียนรู้ Problem Based Learning ระดับชั้นมัธยมศึกษา เล่ม 2 (Coming soon)

แชร์
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : ดร.กมลรัตน์ ฉิมพาลี ดร.ศศิธร เขียวกอ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้นวัตกรรม แก้ปัญหาในชีวิตจริง Problem Based Learning เรียนรู้โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้ปัญหาใกล้ตัว และพบเจอในชีวิตจริงเป็นตัวนำในการจัดการเรียนรู้ สื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ ให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้จากหลากหลายวิชาที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB