หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การเขียนในงานอาชีพ ม.4-6
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การเขียนในงานอาชีพ ม.4-6

สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 9786162037801

ชื่อผู้แต่ง : ลัลนา เสาวภา

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การเขียนในงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกัน ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เพิ่มพูนทักษะการเขียน การเลือกใช้คำ การเรียบเรียง การเขียนเพื่ออาชีพในโอกาสต่าง ๆ พร้อมหลักการฝึกฝนการเขียนที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเขียนที่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรฯ พร้อมเพิ่มทักษะด้านการเขียน เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ สามารถนำทักษะการเขียนไปใช้พัฒนาตนเองและประกอบอาชีพในอนาคตได้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB