หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ม.4-6
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ม.4-6

ISBN : 9786162037856

ชื่อผู้แต่ง : ดร.กุณฑีรา บุญเลี้ยง และคณะ

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกัน ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เพิ่มพูนความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษา ทั้งการฟัง การดู การอ่าน การพูดติดต่อ และการเขียนสื่อสารในงานอาชีพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง