หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ม.4-6
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ม.4-6

สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 9786162037856

ชื่อผู้แต่ง : ดร.กุณฑีรา บุญเลี้ยง และคณะ

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกัน ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เพิ่มพูนความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษา ทั้งการฟัง การดู การอ่าน การพูดติดต่อ และการเขียนสื่อสารในงานอาชีพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB