แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย ม.2
แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย ม.2

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อชุด : แบบฝึกสมรรถนะ ม.1-6

ชื่อผู้แต่ง : กุณฑีรา บุญเลี้ยง, จินตนา วีรเกียรติสุนทร

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย ระดับชั้น ม.2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เสริมด้วยกิจกรรม Active Learning พัฒนาทักษะทางภาษา เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องกับตัวชี้วัด มีข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้และข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ประจำวิชา เสริมสมรรถนะทางการคิด พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด เพิ่มทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB