แบบฝึก ชุด สนุกคิด ภาษา สร้างสรรค์ ระดับเขียน-คิดสร้างสรรค์ (สื่อประจำตัวนักเรียน)
แบบฝึก ชุด สนุกคิด ภาษา สร้างสรรค์ ระดับเขียน-คิดสร้างสรรค์ (สื่อประจำตัวนักเรียน)

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ชุด สนุกคิด ภาษา สร้างสรรค์ ระดับเขียน - คิดสร้างสรรค์

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อเพื่อการอ่านออก เขียนได้ ปูพื้นฐานกระบวนการคิดในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นระบบ พัฒนาทักษะจากง่ายไปยาก พร้อมเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกทักษะพื้นฐานการคิดอย่างเป็นเหตุผล ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนานในรูปแบบ Active Learning ฝึกภาษาเหมาะสมกับวัย เรียนรู้ผ่านการเล่น จากภาพไปสู่คำ สะสมคำศัพท์ สร้างสรรค์ประโยคต่อเนื่องเป็นเรื่องราว พร้อมเชื่อมโยงสู่การพัฒนาสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์หลากหลายรูปแบบ ผ่านกิจกรรมบูรณาการพื้นฐานภาษาไทย เช่น คำ วลี รูปประโยค พร้อมทั้งฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเรื่องราวทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง ใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB