หนังสือเรียน กิจกรรมแนะแนว ม.3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน กิจกรรมแนะแนว ม.3

ชื่อผู้แต่ง : ปัทมา ปานแดง, สขิล พรวิษณุ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน กิจกรรมแนะแนว ระดับชั้น ม.3 ตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 มีการออกแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมและทันสมัยให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้ใหม่ๆ จากกรณีศึกษา พร้อมทั้งใบงานให้ได้สำรวจความถนัด พัฒนาบุคลิกภาพ ฝึกทักษะในการคิด ตัดสินใจแก้ปัญหา และการอยู่ร่วมกันในสังคม ช่วยอำนวยความสะดวกให้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนในการจัดกิจกรรมแนะแนวได้เป็นอย่างดี

สินค้าที่เกี่ยวข้อง