สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ม.2
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ม.2

ชื่อชุด : สื่อสัมฤทธิ์มาตรฐาน

ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง 60) สื่อเสริมที่รวมเนื้อหา หนังสือเรียน กิจกรรมและข้อสอบภายในเล่มเดียว (All in one) เสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning เน้นปูพื้นฐานและช่วยพัฒนาความสามารถทักษะทางภูมิศาสตร์ Geo-Literacy โดยออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน นำแนวคิดวิธีจัดการเรียนการสอน Pedagogy แบบสืบเสาะหาความรู้ทางภูมิศาสตร์ Geographic Inquiry มาใช้ในการนำเสนอ

ตัวอย่าง QR Code สื่อดิจิทัลประกอบบทเรียนในเล่ม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง