สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1
สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : Dr.Yeap Ban Har และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 เล่ม 1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) สื่อเสริมที่รวมเนื้อหา หนังสือเรียน กิจกรรมและข้อสอบภายในเล่มเดียว (All in one) เสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ด้วยบทเรียน Singapore Maths เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning ท้าทายให้ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา กระตุ้นการคิดอย่างมีเหตุและผล เสริมเข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่สามารถต่อยอดสู่สถานการณ์ในชีวิตจริง

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี]

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB