แบบฝึกสมรรถนะและการคิด หน้าที่พลเมือง ม.2
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด หน้าที่พลเมือง ม.2

ชื่อชุด : แบบฝึกสมรรถนะ ม.1-6

ชื่อผู้แต่ง : สุคนธ์ สินธพานนท์, วิชุดา จินดา

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด หน้าที่พลเมือง ระดับชั้น ม.2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ส่งเสริมกิจกรรม Active Learning เน้นลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนและนำไปใช้ได้จริง เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องกับตัวชี้วัด มีข้อสอบ พร้อมแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

สินค้าที่เกี่ยวข้อง