แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ประวัติศาสตร์ ม.2
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ประวัติศาสตร์ ม.2

ชื่อชุด : แบบฝึกสมรรถนะ ม.1-6

ชื่อผู้แต่ง : สุคนธ์ สินธพานนท์, พิชัย ยินดีน้อย

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ประกอบด้วยกิจกรรม Active Learning เน้นลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการคิด และการนำไปใช้ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องกับตัวชี้วัด มีข้อสอบพร้อมแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

สินค้าที่เกี่ยวข้อง