ชุดบัตรกิจกรรม BRIGHT ACTIVITY CARDS สำหรับอายุ 9-11 ปี

ชุดบัตรกิจกรรม BRIGHT ACTIVITY CARDS สำหรับอายุ 9-11 ปี

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ชุด สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 9-11 ปี

ชื่อผู้แต่ง : บูรนาถ เฉยฉิน

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ชุดบัตรกิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน "ฉลาดรู้ ฉลาดคิด ฉลาดเชื่อมโยง" จากการลงมือปฏิบัติภารกิจตามบัตรโจทย์ พร้อมคำถามต่อยอดกระตุ้นกระบวนการคิดชุดฉลาดรู้ : ฝึกทักษะความรู้พื้นฐานมาประยุกต์และลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริงชุดฉลาดคิด : ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน และเป็นเหตุเป็นผลชุดฉลาดเชื่อมโยง : ฝึกทักษะการคิดเชื่อมโยงจากความรู้ในเรื่องต่างๆ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB