แบบฝึก BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 7-9 ปี

แบบฝึก BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 7-9 ปี

สื่อประกอบการสอน
แชร์
สื่อประกอบการสอน
แชร์

ชื่อชุด : ชุด สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 7-9 ปี

ชื่อผู้แต่ง : บูรนาถ เฉยฉิน

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกหัดปูพื้นฐานทางการเรียนรู้ ด้านทักษะการคิด เสริมสร้างจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในแต่ละช่วงวัย ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ Boom 's Taxonomy คือ จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า และสร้างสรรค์

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB