แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ม.1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ม.1

ชื่อชุด : แบบวัด ม.1

ชื่อผู้แต่ง : นครรัฐ โชติพรม และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ช่วยอำนวยความสะดวกครูผู้สอนในการประเมินผลนักเรียนตามตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางฯ ทุกประการ เพื่อนำตัววัดผลมาใช้ตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนได้อย่างมั่นใจว่า ระดับผลการเรียนที่ตัดสินนั้นสอดคล้องกับระดับความรู้ความสามารถที่เกิดขึ้นจริงของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงและค่าความเชื่อมั่นสูงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง