แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ การงานอาชีพ ม.2
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ การงานอาชีพ ม.2

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อชุด : แบบวัด ม.2

ชื่อผู้แต่ง : มนตรี สมไร่ขิง และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ การงานอาชีพ ระดับชั้น ม.2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับใหม่) เครื่องมือวัด และบันทึกผลนักเรียนตามตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือวัดผลเพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมั่นใจว่า ระดับผลการเรียนที่ตัดสินนั้น สอดคล้องกับระดับความรู้ความสามารถที่เกิดขึ้นจริงของผู้เรียนแต่ละคน จะได้นำผลการวัดมาปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนจนเต็มศักยภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB