หนังสือเรียน กิจกรรมแนะแนว ม.4
หนังสือเรียน กิจกรรมแนะแนว ม.4

สื่อฯ เต็มเล่ม
แชร์
สื่อฯ เต็มเล่ม
แชร์

ชื่อชุด : กิจกรรมแนะแนว

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ธีระยุทธ ชัยยุทธบรรยง, วราภรณ์ หงษ์ดิลกกุล

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน กิจกรรมแนะแนว ระดับชั้น ม.4 ตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 มีการออกแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมและทันสมัยให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้ใหม่ๆ จากกรณีศึกษา พร้อมทั้งใบงานให้ได้สำรวจความถนัด พัฒนาบุคลิกภาพ ฝึกทักษะในการคิด ตัดสินใจแก้ปัญหา และการอยู่ร่วมกันในสังคม ช่วยอำนวยความสะดวกให้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนในการจัดกิจกรรมแนะแนวได้เป็นอย่างดี

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB