หนังสือกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ - เนตรนารี ป.6
หนังสือกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ - เนตรนารี ป.6

สื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

ISBN : 9786162037207

ชื่อชุด : กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี

ชื่อผู้แต่ง : มูลนิธิคณะลูกเสือแห่งชาติ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้น ป.6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สื่อฯ สนับสนุนนโยบาย ศธ. ชุด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือเนตรนารีสามัญ ช่วยฝึกกระบวนการคิด และกระบวนการจัดการ ตลอดจนการแก้ปัญหาในเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะต่อตนเองและผู้อื่นอย่างรอบด้าน เกิดความสามัคคี และเสียสละบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ สะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้บรรลุตามเป้าหมายการเรียนรู้ และเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการ

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB