สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ป.4
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ป.4

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : เอกรินทร์ สี่มหาศาล, ดร.ณัฐพร ยวงเงิน

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) สื่อเสริมที่รวมเนื้อหา หนังสือเรียน กิจกรรมและข้อสอบภายในเล่มเดียว (All in one) เน้น (Geo-Literacy) เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม รู้เท่าทัน และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถใช้ทักษะกระบวนการ ความสามารถและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้นและอธิบายความรู้ ซึ่งนำไปสู่การปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ผ่านการทำกิจกรรมแบบ Active Learning ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB