แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน ภาษาไทย ม.1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน ภาษาไทย ม.1

ชื่อชุด : โครงงาน ม.1

ชื่อผู้แต่ง : นวลพรรณ วรรณสุธี และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน ภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 เพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้กิจกรรมกระบวนการของบันได 5 ขั้น ( Big Five Learning) พร้อมเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สื่อการเรียนการสอนประกอบรายวิชาเพิ่มเติม สำหรับเพิ่มความรู้ ความเข้าใจและทักษะการสื่อคิดวิเคราะห์ พร้อมนำเสนอความรู้ที่มีประโยชน์และสามารถนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า และเพิ่มความรู้เรื่องการวางแผน และการออกแบบจัดทำโครงงาน

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง