แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน ภาษาไทย ม.2
แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน ภาษาไทย ม.2

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อชุด : โครงงาน ม.2

ชื่อผู้แต่ง : นวลพรรณ วรรณสุธี และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน ภาษาไทย ระดับชั้น ม.2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 เพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้กิจกรรมกระบวนการของบันได 5 ขั้น ( Big Five Learning) พร้อมเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สื่อการเรียนการสอนประกอบรายวิชาเพิ่มเติม สำหรับเพิ่มความรู้ ความเข้าใจและทักษะการสื่อคิดวิเคราะห์ พร้อมนำเสนอความรู้ที่มีประโยชน์และสามารถนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า และเพิ่มความรู้เรื่องการวางแผน และการออกแบบจัดทำโครงงาน

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB