สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2

ISBN : 0

ชื่อชุด : สัมฤทธิ์มาตรฐาน

ชื่อผู้แต่ง : เอกรัฐ วงศ์สวัสดิ์, ธนากร แสงเรืองรอบ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อการเรียนรู้ สัมฤทธิ์มาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ม.3 ล.2 จัดทำสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) นำเสนอโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการมีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา และฝึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

ตัวอย่าง QR Code สื่อดิจิทัลประกอบบทเรียนในเล่ม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง