หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การแต่งคำประพันธ์ ม.4-6




หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การแต่งคำประพันธ์ ม.4-6

สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 9786162031809

ชื่อชุด : หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ

ชื่อผู้แต่ง : จักริน จุลพรหม, นิ่มนวล หาญทนงค์

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกัน ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและให้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของร้อยกรองและการแต่งคำประพันธ์ เสริมความรู้ ความเข้าใจในฉันทลักษณ์ของร้อยกรองประเภทต่าง ๆ

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB