หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 (IS 2) ม.4-6
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 (IS 2) ม.4-6

สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 9786162036682

ชื่อชุด : หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ

ชื่อผู้แต่ง : กุณฑีรา บุญเลี้ยง และคณะ

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติ่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 (IS 2) ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกัน ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาว่าด้วยเรื่องการถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์จากรายวิชา IS1 โดยเขียนในรูปของรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรียบเรียงและนำเสนอความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ มีทั้งการนำเสนอในรูปแบบเดี่ยวและกลุ่ม โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย และมีการเผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB