Mastering Science Work-Textbook: 1B (M.1)
Mastering Science Work-Textbook: 1B (M.1)

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
แชร์

ชื่อชุด : Mastering Science

ชื่อผู้แต่ง : Ekkarat Wongsawat

รายละเอียดสินค้า

สื่อฯ ที่ออกแบบมาสำหรับห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่มีเนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย และใช้ภาษาเหมาะสมตามช่วงวัย พร้อมนำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกที่น่าสนใจ เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 (ฉบับปรับปรุง '60) มาพร้อมกิจกรรมการทดลองและกิจกรรม Active Learning เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง เสริมด้วยข้อสอบเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และการวิเคราะห์ พร้อมช่วยครูยกระดับการสอนด้วยสื่อประกอบการสอนและสื่อดิจิทัลที่หลากหลาย

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี]

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB