AKSORN'S CORRECT WORDS WITH EXACT MEANINGS DICTIONARY
AKSORN'S CORRECT WORDS WITH EXACT MEANINGS DICTIONARY

แชร์
แชร์

ISBN : 9786162036132

ชื่อชุด : Dictionary

ชื่อผู้แต่ง : SUE SMITH และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

AKSORN'S CORRECT WORDS WITH EXACT MEANING DICTIONARY พจนานุกรมภาษาอังกฤษ นำเสนอคำศัพท์ที่มักใช้ผิดความหมาย หรือมักสะกดผิด เหมาะสำหรับครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจ และผู้ใช้ภาษาอังกฤษทั่วไป เพื่อค้นคว้า อ้างอิง และศึกษา คำศัพท์ที่เสนอทุกคำจะแสดงประโยคตัวอย่าง การใช้คำให้ถูกความหมาย เหมาะสมกับบริบท และตำแหน่งการเรียงคำในประโยคที่ถูกต้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB