หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาษาไทย

ราคา 7,110 บาท

IDEA KIT 630 pcs+ ชุดโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการ...

ราคา 7,100 บาท

Makedo (เมกดู) ชุดสื่อฯฝึกทักษะกระบวนการด้านก...

ราคา 6,550 บาท

Crazy Scientist Kit ชุดสื่อฯ ฝึกทักษะกระบวนกา...

ราคา 6,500 บาท

ชุด Letters' World ระดับ 1 (นักเรียน) : Alpha...

ราคา 6,300 บาท

Twig HOME ACCOUNT 3 years

ราคา 6,200 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Maker +

ราคา 6,150 บาท

ชุด Happy Hearts ระดับ 2

ราคา 6,150 บาท

ชุด Happy Hearts ระดับ 3

ราคา 5,750 บาท

ชุด Happy Hearts ระดับ 1

ราคา 5,300 บาท

ชุด LearnPlus Social เรื่อง ระบบสภาพอากาศ

ราคา 5,300 บาท

ชุด LearnPlus Social เรื่อง ปัญหามลพิษ

ราคา 5,300 บาท

ชุด LearnPlus Social เรื่อง การแบ่งเขตเวลาโลก