หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาษาไทย

ราคา 225 บาท

หนังสือกิจกรรม Design Thinking ระดับชั้นมัธยม...

ราคา 225 บาท

หนังสือกิจกรรม Design Thinking ระดับชั้นมัธยม...

ราคา 6,200 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Maker +

ราคา 225 บาท

หนังสือกิจกรรม Design Thinking ระดับชั้นมัธยม...

ราคา 2,200 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Music

ราคา 4,300 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Smart farm

ราคา 1,950 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Traffic Light

ราคา 4,500 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Robot

ราคา 2,982 บาท

ชุดแบบฝึก FULL STEAM ป. 1 (1 ชุด = 6 เล่ม)

ราคา 350 บาท

ชุดสื่อกิจกรรมวิทยาการคำนวณ CT in Action

ราคา 38 บาท

แบบประเมินและบันทึกผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แล...

ราคา 42 บาท

แบบประเมินและบันทึกผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แล...