อาชีวศึกษา

ราคา 6,200 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Maker +

ราคา 4,900 บาท

ชุดสื่อปฏิบัติการโครงงานสร้างสรรค์อุตสาหกรรม...

ราคา 4,500 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Robot

ราคา 4,300 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Smart farm

ราคา 2,200 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Music

ราคา 1,950 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Traffic Light

ราคา 670 บาท

ชุดสื่อกิจกรรม I WANT TO BE

ราคา 395 บาท

หนังสือคู่มือการจัดการเรียนรู้ฉลาดรู้ดิจิทัล...

ราคา 395 บาท

หนังสือคู่มือการจัดการเรียนรู้ฉลาดรู้ดิจิทัล...

ราคา 395 บาท

หนังสือคู่มือการจัดการเรียนรู้ฉลาดรู้ดิจิทัล...

ราคา 395 บาท

หนังสือกิจกรรมโครงงานสร้างสรรค์อุตสาหกรรม 4.0

ราคา 325 บาท

คู่มือแนวทางการแนะแนวอาชีพสู่ฝัน I want to be