อบรมศึกษานิเทศก์ จังหวัดนครนายก

 

เรียนรู้ทักษะ “โค้ดดิ้ง” ด้วยสื่อ “ไมโครบิต”

อบรมศึกษานิเทศก์ จังหวัดนครนายก

 
อักษร ร่วมกับ หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครนายก จัดงานประชุมปฏิบัติการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษา สำหรับศึกษานิเทศก์ 4.0 (OS: Online Supervision) แนวทางการใช้สื่อ micro:bit สำหรับสร้างสรรค์โครงงาน เพื่อยกระดับการเรียนรู้ในห้องเรียน เกี่ยวทักษะเรื่อง “โค้ดดิ้ง” คิดเชิงคำนวณ
 

กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน micro:bit

อบรมและทดลองปฏิบัติ เพื่อเรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานจาก micro:bit บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ สำหรับการเรียนรู้ ออกแบบมาเพื่อให้การเรียนการสอนง่ายและสนุก เรียนรู้การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน micro:bit เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณการ
 
 

แนวทางการใช้สื่อ micro:bit

สามารถสร้างสรรค์โครงงาน เพื่อยกระดับการเรียนรู้ในห้องเรียน เน้นเรื่องการพัฒนานวัตกรรม ให้สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหา วิทยาการคำนวณ การออกแบบ และเทคโนโลยี ในรูปแบบสะเต็มศึกษา และสนับสนุนทักษะการคิดเชิงคำนวณ และวิเคราะห์แก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 
 
Share

Relate article