โรงเรียนแม่พระฟาติมา

เรียนรู้ “โค้ดดิ้ง” คิดเชิงตรรกะ เชื่อมโยงเชิงเหตุผล

โรงเรียนแม่พระฟาติมา

อักษร ร่วมกับ โรงเรียนแม่พระฟาติมา จัดคอร์สกิจกรรม After school สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 เรียนรู้ด้าน“โค้ดดิ้ง” เพื่อปูพื้นฐานด้านทักษะกระบวนการคิด แก้ปัญหา และคิดเชิงตรรกะ เชื่อมโยงเชิงเหตุผล โดยแบ่งกิจกรรมการเรียนรู้ออกเป็น 3 กิจกรรม

กิจกรรม “Frozen Programming”

กิจกรรมที่ให้เด็ก ๆ ฝึกเรียงลำดับคำสั่ง อย่างเป็นลำดับขั้นตอน เรียนรู้การออกแบบคำสั่ง เพื่อให้เพื่อนทำตามภาพที่กำหนดได้ถูกต้อง ปูพื้นฐานด้านกระบวนการคิด การวางแผน นำไปสู่ทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

จับกลุ่มแสนสนุก ไปกับโปรแกรม Scratch

กิจกรรมนี้เด็ก ๆ ได้ทำความรู้จักตัวละครในโปรแกรม Scratch จากการสังเกตบัตรภาพตัวละคร รวมถึงได้ฝึกกระบวนการคิด ตามแนวคิดเชิงคำนวณในด้านต่างๆ ก่อนแนะนำให้เด็กๆ รู้จักกับโปรแกรม Scratch โปรแกรมสำหรับเรียนเขียนโปรแกรมที่นิยมใช้กันทั่วโลก เนื่องจากสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานแอนิเมชันได้หลากหลาย เช่น เกม ดนตรี และ ศิลปะ ทำให้ “โค้ดดิ้ง” เป็นเรื่องง่ายและสนุกกับเด็กๆ

Family coding กิจกรรมพ่อแม่ยุคใหม่ใส่ใจ “โค้ดดิ้ง”

กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและเด็กมาเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้บอร์ด micro:bit บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ เรียนรู้การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน ร่วมกันผ่านกิจกรรมที่ถูกแบ่งออกเป็น mission ต่างๆ ที่น้องๆ และผู้ปกครองต้องช่วยกันปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์โครงงาน เน้นการเรียนรู้แบบเป็นขั้นตอน กิจกรรมเน้นปูพื้นฐานด้านกระบวนการคิด และแก้ปัญหาอย่างมีระบบ
Share

Relate article