แนวทางพัฒนาหลักสูตรวิชา "วิทยาการคำนวณ"

แนวทางพัฒนา

หลักสูตรวิชา “วิทยาการคำนวณ”

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

อักษร ร่วมกับ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล นำโดย คุณภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ และตัวแทนสมาคมผู้ปกครอง ได้ร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาวิทยาการคำนวณ(Computing Science) เพื่อพัฒนาครู หลักสูตร และแผนการสอน เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563
พัฒนาครู

ด้านทักษะการสอน

เพื่อพัฒนาครู และเจตคติที่ดีต่อในการพัฒนาทักษะการสอน เพื่อนำไปสู่พื้นฐานความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไข ปัญหาอย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค์ ของเด็กนักเรียน ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ในอนาคต
พัฒนาหลักสูตร

และแผนการสอน

เพื่อพัฒนาหลักสูตร การดำเนินการตามแผนกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดการสอนสนองความต้องการของผู้เรียนและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
การออกแบบกิจกรรมที่เน้น

Completency Base

ให้ความรู้ความเข้าใจ การออกแบบกิจกรรมที่เน้น Completency Base หลักสูตรการเรียนการสอนโดยยึดหลักฐานสมรรถนะ ความชำนาญในการใช้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่มีอยู่อย่างเชี่ยวชาญ โดยกำหนดความสามารถของผู้เรียนเป็นเป้าหมายสำคัญ เน้นการทำงานให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง