เทศบาล ๑ วัดพระงาม รอยยิ้มของความสำเร็จ

รอยยิ้มของความสำเร็จ

เทศบาล ๑ วัดพระงาม

การระดมพลังเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ โดยให้ครูเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา สู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ทักษะแห่งโลกยุคใหม่ เพื่อเตรียมเด็กให้พร้อมไว้กับอนาคตที่ไม่อาจคาดเดา

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) จ. นครปฐม

อีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและอักษร ในฐานะผู้ออกแบบนวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนในโลกยุคใหม่ เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ให้เด็ก ๆ ได้พร้อม ใช้ สำหรับชีวิตแห่งอนาคตที่ไม่อาจคาดเดา
เริ่มจากอักษร่วมกับครูเพื่อวางแผนและออกแบบการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือการพัฒนาความรู้ผู้เรียนผ่าน แนวคิด Active Learning สู่นวัตกรรมการเรียนรู้ จนเกิดเป็นไอเดียใหม่ เพื่อให้ครูได้นำไปทดลองใช้กับห้องเรียนที่ต่างบริบทกัน สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่ครูสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาได้อย่างยั่่งยืน

2 ปีผ่านไปกับความร่วมมือ

ผลลัพธ์อันน่าภาคภูมิใจผ่านการประเมินความสามารถในการอ่านระดับประเทศ หรือ Reading Test (RT) ในปีการศึกษา 2560 - 2562 ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) จ. นครปฐม ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงที่สุดเมื่อเทียบกับสังกัดอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ คือ เครื่องยืนยันและบทพิสูจน์ถึงความร่วมแรงร่วมใจระหว่างอักษร และโรงเรียนในครั้งนี้

กราฟเปรียบเทียบผลคะแนนประเมินการอ่านรวม 2 สมรรถนะของประเทศ
ศึกษาธิการภาค จังหวัด และโรงเรียน

ไม่เพียงแต่ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนได้ถูกพัฒนาขึ้นเท่านั้น แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดจากกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่นี้ คือบรรยากาศในชั้นเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งผู้เรียนและผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น มีความสุขในการเรียนรู้ และทำให้ครูได้ค้นพบว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning เกิดขึ้นได้จริงทุกห้องเรียนในประเทศไทย
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง