ยกระดับทักษะการสอน CS ปูพื้นฐาน โค้ดดิ้ง แบบ Unplugged

 

ยกระดับทักษะการสอน CS
ปูพื้นฐาน “โค้ดดิ้ง” แบบ Unplugged

จ.นครศรีธรรมราช

 
อักษร จัดอบรมครูโรงเรียนเอกชน หลักสูตรจัดการเรียนวิชา “โค้ดดิ้ง” ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเรียนการสอนด้าน “โค้ดดิ้ง” (CS: วิทยาการคำนวณ) เพื่อเป็นแนวทางให้คุณครูนำไปปรับใช้ ในการสอนในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมปูพื้นฐานด้าน “โค้ดดิ้ง” แบบ Unplugged หลายหลายกิจกรรมให้คุณครูได้เรียนรู้
 
 

 หุ่นยนต์ไม้ Cubetto

เรียนรู้การใช้งานหุ่นยนต์ไม้ Cubetto เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียน ปูพื้นฐานการคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบ เรียนรู้การออกคำสั่ง เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ให้เดินทางไปยังเป้าหมาย
 

 Micro: bit in Action

แนะนำ micro:bit in Action หนังสือกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุมและใช้งานบอร์ด micro: bit เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์โครงงาน เน้นการเรียนรู้แบบเป็นขั้นตอน กิจกรรมเน้นกระบวนการคิดสอดแทรกคำถามต่อยอด สอดคล้องตามหลักสูตร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครู ที่ต้องการวางแผนการสอน
 

 Scratch in Action

แนะนำ Scratch in Action หนังสือกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนโปรแกรม Scratch ที่ออกแบบมาให้ง่ายต่อครูผู้สอน ในการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้โปรแกรม Scratch ง่ายต่อการเรียนรู้ สนุกสนาน ท้าทาย สามารถสร้างชิ้นงานได้หลากหลาย ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ และแนวคิดการเขียนโปรแกรมแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นแนวทางให้คุณครูนำไปปรับใช้ในการสอนในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ"
 
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง