“คิดเชิงคำนวณ” ทักษะที่ดี ในวิชาวิทยาการคำนวณ

คิดเชิงคำนวณ

ทักษะที่ดี ในวิชาวิทยาการคำนวณ

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

อักษร ร่วมกับ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ครูผู้สอน กับกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ในโครงการ "ความก้าวหน้าทางเทคโนและความสำคัญของวิชาวิทยาการคำนวณ" และ “การศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร และการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ" เพื่อที่ครูสามารถนำกิจกรรมการเรียนรู้ในการอบรมไปปรับใช้จัดการเรียนการสอนได้จริง ตามบริบทของของห้องเรียนอย่างเหมาะสม

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ Unplugged

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกรรมการเรียนรู้ประเภทกิจกรรม Unplugged โดยแบ่งเป็นตามระดับชั้นประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา เรียนรู้เรื่องวิทยาการคำนวณ เน้นทำกิจกรรม เพื่อเรียนรู้จากการลงมือทำ การสร้างอัลกอริทึ่ม การแก้ปัญหา และการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน ที่เน้นในเรื่องของ Soft Skill เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์

กิจกรรมระดับชั้นประถมศึกษา การเรียนรู้ประเภทกิจกรรมบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ เรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหา วิทยาการคำนวณ,การออกแบบและเทคโนโลยี ในรูปแบบสะเต็มศึกษา และสนับสนุนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Problem–based Learning

กิจกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษา การเรียนรู้แบบโครงงาน (PBL: Problem–based Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นหนึ่งในแนวการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการศึกษายุคใหม่ เพราะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยสามารถนำมาใช้กับผู้เรียนได้แทบทุกระดับชั้น
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง