ชุด เสริมประสบการณ์ 4 สาระ เด็กเล็กรู้คิด (ศพด.) (4 เล่ม)
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

ชุด เสริมประสบการณ์ 4 สาระ เด็กเล็กรู้คิด (ศพด.) (4 เล่ม)

ISBN : 0

ชื่อชุด : ชุด เสริมประสบการณ์ 4 สาระ (ศพด.)

ชื่อผู้แต่ง : ศูนย์พัฒนาสื่อเด็กเล็ก

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ชุด เสริมประสบการณ์ 4 สาระ เด็กเล็กรู้คิด (ศพด.) (4 เล่ม) สำหรับเด็ก 2-3 ปี สาระครบถ้วนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี) ครอบคลุม 4 สาระการเรียนรู้ (ตัวเด็ก บุคคลฯ ธรรมชาติรอบตัว สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก) มีหน่วยการเรียน 50 หน่วย รองรับการใช้ตลอดปี กิจกรรมเน้นเตรียมความพร้อมพัฒนาการ 4 ด้านที่เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย - ฝึกกล้ามเนื้อมือลากเส้นพื้นฐานเริ่มจากง่ายไปยากตามลำดับ (เส้นตรงสู่เส้นวงกลม) ระบายสีภาพ ลากเส้นจับคู่ ต่อเติมภาพเชื่อมโยงบทเรียน ด้านอารมณ์ จิตใจ - เพลิดเพลินกับเลียนแบบท่าทาง ฟังคำคล้องจอง คำกลอน ทายปริศนาคำทาย ฟังเรื่องสั้นง่ายๆ เชื่อมโยงยบทเรียน ด้านสังคม - ฝึกสร้างสัมพันธ์ร่วมกันสนทนา แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเชื่อมโยงบทเรียน และด้านสติปัญญา - ฝึกทักษะการใช้ภาษา ฟัง พูด ขีดเขียน ฝึกคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ และคิดแก้ปัญหาตอบคำถามเรื่องง่ายๆ ที่เชื่อมโยงบทเรียน เพื่อปูพื้นฐานให้พร้อมส่งต่อระดับชั้นอนุบาล

หลักสูตร : ปฐมวัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง