หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6

ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6

ISBN : 9786162035647

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

ชื่อผู้แต่ง : สัญชัย สุวังบุตร และคณะ

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์สากล ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับอนุญาต (อญ.) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตรงตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้เวลาและการแบ่งยุคประวัติศาสตร์สากลอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ประเด็นสำคัญและสร้างองค์ความรู้ใหม่ของประวัติศาสตร์สากลอารยธรรมของโลกยุคโบราณ เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์โลกที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความเฉลียวฉลาด รอบคอบมีเหตุผล มีเจตคติที่ดีต่อวิชาประวัติศาสตร์

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง