แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 7 กลุ่มสาระฯ

ภาษาไทย

การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ ผ่านการ ฟัง พูด อ่าน เขียน สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงออก และการมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน กล้าแสดงออก สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวัน และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีความมั่นใจในการอ่าน และเขียนสื่อสารในชีวิตประจำวัน ได้ถูกต้อง เหมาะสม ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาไทย

== คลิกดาวน์โหลด ==

คณิตศาสตร์

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1 เน้นการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem solving approach)และการเรียนรู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง (active learning) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะหลัก ผ่านขอบข่ายเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ ได้แก่ จำนวนและพีชคณิต การวัด (ความยาว น้ำหนัก ปริมาตร เวลา เงิน) รูปเรขาคณิตและสถิติ

== คลิกดาวน์โหลด ==

ภาษาอังกฤษ

การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1 มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ ผ่านการ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้นักเรียน สามารถ ฟัง พูด เกี่ยวกับ เรื่องราวของตนเอง ครอบครัว เพื่อน เหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน สามารถแสดงความคิดเห็นหรือสะท้อนความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์ หรือเรื่องราวนั้น ๆ อย่างเหมาะสม และอ่านและสร้างประโยคเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว เพื่อน เหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตัว อ่านเพื่อเรียนรู้ เข้าใจ และบอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเนื้อหาที่สนใจ ตลอดจนเขียนเพื่อนำเสนอข้อมูล ได้อย่างสร้างสรรค์ และเหมาะสม

== คลิกดาวน์โหลด ==

ศิลปะ

การจัดการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 1 เน้นการเรียนรู้ผ่านการสัมผัส ซึมซับ และถ่ายทอดความหมาย สุนทรียภาพ ผ่านกระบวนการทำงานศิลปะด้วยการลงมือปฏิบัติ ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเฉพาะ และสมรรถนะหลัก ผ่านขอบข่ายเนื้อหา ได้แก่

  1. ทัศนศิลป์
  2. ดนตรี (การขับร้อง และการเล่นเครื่องดนตรี)
  3. นาฏศิลป์

== คลิกดาวน์โหลด ==

สุขศึกษาและพลศึกษา

การจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 เน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถดูแลสุขภาพพื้นฐานของตนเอง สามารถดูแล และป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากอาการเจ็บป่วย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เป็นอันตราย และรู้จักขอความช่วยเหลือจากผู้ที่ไว้วางใจได้ รวมทั้งการใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ การจัดการเรียนรู้ประกอบไปด้วยกิจกรรม สุขภาพกายและจิตที่ดี ชีวีมีสุข ใช้ทักษะชีวิต สร้างสัมพันธภาพที่ดี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข กิจกรรมสร้างสุข สนุกกับกิจกรรมทางกาย และการนำไปใช้ในชีวิตจริง

== คลิกดาวน์โหลด ==

สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม

การจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรมช่วงชั้นที่ 1 เน้นการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นพลเมืองดีของสังคม มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน วัฒนธรรม สิทธิ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านประสบการณ์ การจัดการเรียนรู้ประกอบไปด้วย ค้นหาคำตอบของเรื่องราว การปฏิบัติและร่วมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ การจัดการและทำงานเป็นทีม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแก้ปัญหาหรือความขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆ การมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน

== คลิกดาวน์โหลด ==

วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ

ในช่วงชั้นที่ 1 ผู้เรียนจะได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะ สมบัติและความสำคัญของดิน และน้ำ รวมถึงประโยชน์ของดินและน้ำต่อมนุษย์ จึงต้องดูแลเพื่อให้มีใช้ได้อย่างยั่งยืน สมดุล ไม่กระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนควรประพฤติตนโดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ลดการใช้เมื่อไม่จำเป็น การจัดเรียนรู้ประกอบไปด้วย การประเมินและออกแบบการสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตร์ การตีความหมายข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหา สร้างนวัตกรรม และการอยู่ร่วมกัน การใช้และเข้าใจภาษาเชิงวิทยาศาสตร์ และการใช้เครื่องมือในการเรียนรู้

== คลิกดาวน์โหลด ==

 
ขอขอบคุณ CBEThailand.com
 
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง