ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงครูเข้าใจ

ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงครูเข้าใจ


คุณธรรม จริยธรรม

 

 

  • การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ช่วยพัฒนาคุณภาพจิตใจผู้เรียนให้ยกระดับขึ้น
  • คุณธรรม 4 ประการที่ควรปลูกฝังในผู้เรียน คือ การรักษาความสัตย์, การรู้จักข่มใจตนเอง, การอดทน อดกลั้น และอดออม และการรู้จักละวางความชั่ว

 

คุณธรรม จริยธรรม

 

      ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อเยาวชนไทยปัจจุบัน คงหนีไม่พ้นความต้องการเห็นบัณฑิตไทยมีสติ เกิดปัญญา ที่สะท้อนความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตที่ดีงาม และสำคัญที่สุดคือต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งความต้องการข้างต้น ครูสามารถปลูกฝังผู้เรียนผ่านการสร้างคุณธรรม จริยธรรม


คำถามสำคัญที่ครูหลายท่านสงสัย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในเยาวชนไทย ต้องทำอย่างไร?
      ก่อนจะอธิบายเรื่องอื่น ครูต้องทราบก่อนว่า “คุณธรรม” เป็นความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจ จนเกิดเป็นจิตสำนึกที่ดี และมีความกตัญญู ส่วน “จริยธรรม” นั้น เป็นความประพฤติ หรือแนวทางในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมแก่การยึดปฏิบัติ ตามความดีงามแห่งคุณธรรม เพื่อเสริมให้ผู้เรียนเติบโตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข และ “ศีลธรรม” คือการไม่ละเมิดต่อสิ่งที่จะเป็นเหตุทำลายความดีงามแห่งคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดการเสื่อมลง


      ดังนั้น การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จึงเปรียบเสมือนการพัฒนาคุณภาพจิตใจ ที่มีอิทธิพลต่อความประพฤติของผู้เรียน ให้ปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ควร และละทิ้งสิ่งต้องห้ามทั้งหลาย โดยการสอดแทรกไปกับกิจกรรม หรือแบบฝึกเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ชุด ฝึกคิด ฝึกธรรม ระดับประถมศึกษา 

 

คุณธรรม จริยธรรม อักษร          คุณธรรม จริยธรรม อจท

 

แบบฝึกเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ชุด ฝึกคิด ฝึกธรรม เรื่อง ซื่อสัตย์ จริงใจ

 

      เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสำรวจตนเองให้ลึกซึ้ง ก่อนการทำความเข้าใจเรื่องคุณธรรมในด้านต่าง ๆ และสามารถนำหลักคุณธรรมที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์
      ซึ่งคุณธรรมอันดับแรกที่ควรปลูกฝังในผู้เรียนประถมฯ คือ ความกตัญญู ที่ผู้เรียนต้องแสดงออกทั้งทางกาย วาจา และทางใจ ซึ่งความกตัญญูนี้ถือเป็นวัฒนธรรมทางจิตใจที่สื่อถึงความดีงาม และมีส่วนสำคัญในการกล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยน สุภาพ นอบน้อม และมีความจริงใจ แล้วเสริมด้วยคุณธรรม

4 ประการสำคัญที่ขาดไม่ได้ คือ 
1. การรักษาความสัตย์ มีความจริงใจต่อตนเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
2. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์และความดี
3. การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์ มีแต่ความสุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด
4. การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน  เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของ บ้านเมือง
      การปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ในผู้เรียนประถมฯ จำเป็นต้องสอนควบคู่ไปกับการพัฒนาในส่วนอื่น ๆ “ครู” จึงเป็นผู้มีบทบาทอย่างมากในการสอนและฝึกผู้เรียนให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทั้งในและนอกหลักสูตรการเรียน เพื่อสร้างผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขอย่างยั่งยืน

 

ข้อมูลบางส่วนจาก sites.google.com 

 

เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อจท. อื่น ๆ ได้ที่     >>> คลิก <<<

เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 

 

แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง