ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลการเข้าร่วมกิจกรรม

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นทราบว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องดำเนินการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า หรืออาจเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริเวณก่อนเข้างานซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงของท่าน ได้แก่ ชื่อนามสกุล และข้อมูลการติดต่อของท่าน ได้แก่ เบอร์โทร ศัพท์ติดต่อ หรืออีเมล รวมถึงข้อมูลอื่นเกี่ยวกับท่าน และอาจรวมถึงข้อมูลการชำระเงินเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี) ได้แก่ หลักฐานการชำระเงิน รายละเอียดบัญชีธนาคาร และข้อมูลบัตรเครดิต

ทั้งนี้บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียน จัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วม และการยืนยันสิทธิของท่าน รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับท่านระหว่างการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านไว้ตลอดการจัดกิจกรรมและเป็นระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการจัดกิจกรรมการตรวจสอบและจัดทำสถิติหรือรายงานการจัดกิจกรรมของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายต่างๆ บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นกรอบระยะเวลาที่จำเป็นตามกฎหมาย

ในระหว่างกิจกรรมบริษัทจะดำเนินการเก็บภาพไม่ว่าจะในลักษณะของภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวของท่านผู้เข้าร่วมในกิจกรรมในลักษณะของภาพบรรยากาศและอาจมีภาพถ่ายระยะใกล้เพื่อนำภาพดังกล่าวไปประกอบเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์บริษัทผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไม่ว่าจะผ่านช่องทางของบริษัทโดยตรงหรือผ่านช่องทางสื่ออื่นๆ ตราบเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท หากท่านไม่ต้องการให้มีการบันทึกภาพของท่านสามารถแจ้งจุดประสงค์ได้ที่พนักงานของบริษัททราบ ณ จุดลงทะเบียน หรือสามารถแสดงเจตนาอย่างชัดเจนในการปฏิเสธการถ่ายภาพดังกล่าวได้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลบริษัทจะไม่ดำเนินการในลักษณะที่อาจกระทบสิทธิ์ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลและบริษัทรับประกันการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรมตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่ กรณีที่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกโดยตรงเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม หรือหน่วยงานราชการที่บริษัทอาจอยู่ภายใต้ บังคับของคำสั่งหรือคำพิพากษาของหน่วยงานดังกล่าว

 

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

บริษัทเคารพสิทธิของท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถติดต่อบริษัท เพื่อขอใช้สิทธิของท่าน ซึ่งได้แก่ สิทธิในการขอเข้าถึง ขอสำเนา ขอปรับปรุงข้อมูล ขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ขอโอนถ่ายข้อมูล รวมถึงการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่านเมื่อหมดความจำเป็นได้ โดยติดต่อมาที่ E-mail : [email protected] หรือส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ตามที่อยู่ 142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

Privacy Center

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้บริการ Aksorn One Account เงื่อนไขการใช้บริการ Aksorn One Account ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลการใช้คุกกี้ ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้สมัครงาน ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลการเข้าร่วมกิจกรรม ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิด (CCTV)