ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้สมัครงาน

เพื่อให้ กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สามารถดำเนินกระบวนการสมัครงานของท่านได้ กรุณาศึกษาประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลการสมัครแก่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะรักษาข้อมูลทั้งหมดตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย โดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล

ในระหว่างกระบวนการรับสมัครงานของบริษัท บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ตามข้อมูลในใบสมัครงาน ประวัติย่อ (Resume) การสนทนา หรือการสัมภาษณ์ หรืออาจได้รับจากบุคคลอื่น ที่ท่านระบุให้บริษัทสามารถติดต่อ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าว อาจรวมถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวท่าน ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลคุณสมบัติการศึกษา ประวัติการทำงาน รวมถึงข้อมูลความ สนใจหรือทักษะอื่นๆของท่าน

วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านอาจได้รับการเก็บ รวบรวม ใช้ และอาจรวมถึงส่งต่อเปิดเผยโดย บริษัท เพื่อ (1) การตรวจสอบยืนยันตัวตน รวมถึงความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆ ที่ท่านให้แก่บริษัท การประเมินความเหมาะสมของท่านในตำแหน่งงานที่สมัคร รวมถึงการติดต่อประสานงานกับท่าน ระหว่างกระบวนการรับสมัครงาน และ (2) เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการใบสมัครของท่าน ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทในเครืออาจมีตำแหน่งงานที่ว่างและเหมาะสมกับท่านในอนาคต

การเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นอกจากนี้ในกรณีที่จำเป็น บริษัทอาจต้องเปิดเผย และ / หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก ดังนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกระบวนการรับสมัครงานได้อย่างสมบูรณ์ (1) บริษัทในเครือ หรือบริษัทอื่นที่มีความเกี่ยวพันกับบริษัท ที่อาจมีตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับท่าน (2) ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติ หรือ ผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการกระบวนการรับสมัครงานของบริษัท และ (3) บุคคลภายนอกอื่นที่ท่าน ได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคลคของท่านให้แก่บุคคลดังกล่าว

ระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เว้นแต่ท่านแสดงเจตนาใช้สิทธิต่อบริษัทให้ดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูล หรือให้ทำลายเอกสารที่ท่านให้แก่ บริษัทในทันที หรือบริษัทว่าจ้างให้ท่านเป็นพนักงานของบริษัท บริษัทสงวนสิทธิในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดของท่านไว้ตราบเท่าที่บริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อการดำเนินกระบวนการรับสมัครงานของบริษัท ซึ่งโดยหลักการบริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านไว้ เป็นระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

บริษัทเคารพสิทธิของท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านสามารถติดต่อบริษัท เพื่อขอใช้สิทธิของท่าน ซึ่งได้แก่ สิทธิในการขอเข้าถึง ขอสำเนา ขอปรับปรุงข้อมูล ขอคัดค้านการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล ขอโอนถ่ายข้อมูล รวมถึงการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่านเมื่อหมดความจำเป็นได้ โดยติดต่อมาที่ E-mail : privacy@aksorn.com หรือส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ตามที่อยู่ 142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

Privacy Center

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้บริการ Aksorn One Account เงื่อนไขการใช้บริการ Aksorn One Account ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลการใช้คุกกี้ ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้สมัครงาน ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลการเข้าร่วมกิจกรรม ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิด (CCTV)