ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ว่าจ้างและ/หรือผู้สั่งซื้อสินค้าหรือบริการ และ/หรือคู่สัญญาภายใต้สัญญาให้บริการ หรือจัดส่งสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งกับท่านในฐานะคู่ค้า (“บริษัท”) มีจุดประสงค์จัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าฉบับนี้ เพื่อแจ้งให้คู่ค้าของบริษัทรับทราบเกี่ยวกับสิทธิและเงื่อนไขต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าที่บริษัทมีและจะดำเนินการ

บริษัทสงวนสิทธิในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ได้เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการจัดทำสัญญาและการประมวลผลข้อมูลที่บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งให้คู่ค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการแจ้งประกาศผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆที่บริษัทมีกับคู่ค้า โดยประกาศนั้นจะถือว่ามีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อประกาศ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าที่จะได้รับการประมวลโดยบริษัทเพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ได้แก่

  1. ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนโดยตรง อาทิ ชื่อ ข้อมูลบัตรประจำประชาชน รวมถึงข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร อีเมล
  2. ข้อมูลการชำระเงิน อาทิเช่น บัญชีธนาคาร ประวัติการเบิกจ่ายเงินต่างๆ โดยคู่ค้ารายนั้นๆ และ
  3. ข้อมูลประวัติการทำงานและแบบประเมินความสามารถและการวัดผลต่างๆ รวมถึง ข้อมูล ส่วนบุคคลอื่นของคู่ค้าหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งคู่ค้าอาจนำส่งหรือเปิดเผยให้แก่ บริษัทเพื่อประโยชน์ การในการบริหารจัดการสัญญาต่างๆ ที่บริษัทอาจมีกับคู่ค้า

ในกรณีที่คู่ค้านำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ภายใต้การคุ้มครองของคู่ค้าให้แก่บริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายชื่อที่ปรึกษาหรือทีมงาน รายชื่อของผู้ซื้อสินค้าหรือบริการที่คู่ค้าต้องการให้บริษัทจัดส่งสินค้าหรือให้บริการต่อให้ เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวบริษัทจะถือว่า คู่ค้าดังกล่าวรับประกันสิทธิโดยสมบูรณ์ในการส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวโดยสมบูรณ์แล้ว และบริษัทย่อมมีสิทธิในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ บุคคลเหล่านั้นได้สมบูรณ์ภายใต้นโยบายฉบับนี้

วัตถุประสงค์และระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านรวมถึงของบุคคลอื่นใดที่ท่านส่งต่อเปิดเผยให้แก่บริษัท อาจได้รับการเก็บ รวบรวม ใช้ เพื่อ

  1. การปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทภายใต้สัญญาที่ลงนามกับบริษัท ได้แก่ การติดต่อประสานงานกับคู่ค้า รวมถึงการประเมินความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานของคู่ค้าเพื่อการคำนวณค่าตอบแทนให้แก่คู่ค้าแต่ละราย
  2. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท โดยเฉพาะการทำบัญชีและชำระภาษี รวมถึง
  3. การคุ้มครองสิทธิประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เมื่อต้องดำเนินการบังคับสิทธิต่อคู่ค้าที่อาจปฏิบัติไม่สอดคล้องหรือละเมิดหน้าที่ที่กำหนดไว้ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงใช้ในการปกป้องสิทธิในการฟ้องร้องคดีหรือการป้องกันการฉ้อโกงบริษัท

บริษัทประกาศกำหนดเงื่อนไขการเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าไว้ตลอดระยะเวลาสัญญาที่บริษัทอาจมีกับคู่ค้าแต่ละราย นอกจากนี้เพื่อประโยชน์ในการปกป้องสิทธิของบริษัทภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง บริษัทสงวนสิทธิที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามกำหนดอายุความเพื่อการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของบริษัทในกรณีเกิดข้อพิพาทต่างๆ เป็นระยะเวลา 10 ปี หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายภาษีและบัญชีหรือกฎหมายอื่นๆ บริษัทมีความจำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าไว้ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายดังกล่าวกำหนด

การเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในกรณีที่จำเป็นบริษัทอาจต้องเปิดเผยและ/หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก ได้แก่ (1) เปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทในเครือ บริษัทที่ปรึกษา หรือบริษัทตรวจสอบบัญชี เป็นต้นที่ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทให้ช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท โดยจะเป็นการเปิดเผยบนหลักการเท่าที่จำเป็น ภายใต้สัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างบริษัทและผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวเท่านั้น และ (2) เปิดเผยตามหน้าที่ที่บริษัทมีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานภาครัฐต่างๆ หรือเป็นการเปิดเผยกรณีที่บริษัทอยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือตามคำสั่งของหน่วยงานราชการให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยบริษัทจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่เท่านั้น

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

บริษัทเคารพสิทธิของท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถติดต่อบริษัท เพื่อขอใช้สิทธิของท่าน ซึ่งได้แก่ สิทธิในการขอเข้าถึง ขอสำเนา ขอปรับปรุงข้อมูล ขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ขอโอนถ่ายข้อมูล รวมถึงการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่านเมื่อหมดความจำเป็นได้รวมถึงการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่านเมื่อหมดความจำเป็นได้ โดยติดต่อมาที่ E-mail : [email protected] หรือส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ตามที่อยู่ 142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

Privacy Center

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้บริการ Aksorn One Account เงื่อนไขการใช้บริการ Aksorn One Account ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลการใช้คุกกี้ ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้สมัครงาน ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลการเข้าร่วมกิจกรรม ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิด (CCTV)