เงื่อนไขการใช้บริการ “Aksorn One Account”

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“อักษร”) เป็นผู้พัฒนาและเจ้าของระบบการให้บริการสมาชิก Aksorn One Account  (“One Account”) ด้วยจุดประสงค์ในการเป็นเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนความสามารถและประสิทธิภาพในการเรียนการสอน (Learning Performance) ของผู้ใช้บริการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการเรียนการสอนทั้งหมด

เมื่อท่านสมัครบัญชี One Account และตกลงยอมรับการใช้งานตามประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้บริการ Aksorn One Account ท่านจะถือเป็น (“ผู้ใช้บริการ”) โดยเป็นข้อตกลงระหว่างท่านกับอักษรในการใช้บริการไม่ว่าท่านจะเข้าผ่านช่องทางใด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการใช้งานของตัวท่านเอง ท่านรับรองว่าได้อ่านและเข้าใจประกาศ ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมไปถึงเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารอื่น ๆ และข้อมูลใด ๆ ที่อักษรจัดหาให้แก่ท่านเป็นอย่างดีแล้ว

หากผู้ใช้บริการไม่ยินยอมและยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้หรือฉบับแก้ไขอื่นๆ อักษรสงวนสิทธิ์ที่จะห้ามหรือไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการดังกล่าวใช้ “One Account” ได้ ทั้งนี้การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้ “One Account” อยู่อักษรจะถือว่าผู้ใช้บริการดังกล่าวยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการของอักษรเสมอ

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย “ผู้ใช้บริการ” ของ One Account อาจแบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่มของเจ้าของข้อมูล ได้แก่ (1) กลุ่มโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา (2) กลุ่มครูอาจารย์ (3) กลุ่มนักเรียน (4) กลุ่มผู้ปกครองของนักเรียน (5) กลุ่มบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการแต่ละประเภทรับทราบว่า ผู้ใช้บริการอาจไม่สามารถใช้บริการทุกประเภทของ One Account ได้ทั้งหมด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสิทธิการใช้บริการในแต่ละประเภท

ผู้ใช้บริการรับทราบว่านอกเหนือจากเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้แล้วในการที่อักษรจะให้บริการ “One Account” แก่ท่านผู้ใช้บริการ อักษรมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ใช้บริการเพื่อประโยชน์ในการให้บริการให้แก่ท่านภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ทั้งนี้อักษรได้กำหนดแจ้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัว ซึ่งท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.aksorn.com/privacy-center

 1. การบริการและการทำงานของ “One Account”

  ภายใต้การทำงานของ “One Account” อักษรตกลงให้บริการเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนความสามารถและประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้แก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์หลักที่ระบุไว้ อักษรออกแบบให้การบริการภายใต้ One Account ดำเนินการผ่านกิจกรรมหลัก 5 Function การทำงานหลัก คือ

  1. เพื่อให้ความรู้และฝึกอบรมผ่านสื่อการสอนต่าง ๆ ที่เป็นลิขสิทธิ์ของอักษร
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ การฝึกฝนเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ และการประเมินผล
  3. เพื่อดำเนินการทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้บริการ ทั้ง Online และ/หรือ Offline ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของผู้ใช้บริการที่เข้ารับการทดสอบ และ/หรือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเรียนการสอนของโรงเรียน ครูอาจารย์ หรือ ผู้ปกครอง
  4. เพื่อให้คำแนะนำในลักษณะที่เป็น Mentor หรือ Coach ให้ผู้ใช้บริการกลุ่มต่าง ๆ เกี่ยวกับจุดแข็งและ/หรือจุดที่ผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่มต้องปรับปรุง โดยประเมินจากผลการเข้าร่วมการดำเนินกิจกรรมทุกกระบวนการที่กล่าวไว้
  5. เพื่อความสะดวกในการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านระบบ Online (E-commerce) อย่างมีประสิทธิภาพและบริการอื่น ๆ ตามที่อักษรอาจกำหนดและจัดทำเพิ่มเติมตามดุลพินิจฝ่ายเดียวของอักษร โดยสอดคล้องกับเงื่อนไขการให้บริการของ One Account

  ทั้งนี้ อักษรสงวนสิทธิ์ในการกำหนดเงื่อนไขข้อกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขการใช้บริการสำหรับแต่ละ Function การทำงานได้ด้วยดุลพินิจฝ่ายเดียวเป็นที่สุดของอักษร ดังนั้นผู้ใช้บริการจะมีสิทธิเข้าใช้ได้เฉพาะ Function การทำงานที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่อักษรกำหนดเท่านั้น

  1. ในการให้บริการ One Account ดังกล่าว ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต การให้บริการและการจำกัดความรับผิดของอักษรในส่วนที่เกี่ยวข้องการให้บริการ One Account ดังนี้
   1. สำหรับบทเรียนบททดสอบและเครื่องมือต่างๆ ที่อักษรได้จัดทำขึ้นอักษรไม่ได้ให้การรับประกันว่าบทเรียนบททดสอบและเครื่องมือต่างๆ ดังกล่าวจะมีความครบถ้วนและตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้และใช้ประโยชน์ของผู้ใช้บริการแต่ละท่านที่อาจจะแตกต่างกันไป
   2. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับจุดแข็ง และ/หรือจุดที่ควรปรับปรุงของผู้ใช้บริการแต่ละท่านที่อักษรจัดทำและนำเสนอนั้นเป็นเพียงการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลเฉพาะส่วนที่อักษรได้รับจากผู้ใช้บริการที่ใช้บริการแต่ละส่วนของ One Account เท่านั้น ดังนั้นอักษรไม่ได้ให้การรับประกันหรือยืนยันว่าการวิเคราะห์ดังกล่าวจะครอบคลุมครบถ้วนทุกปัจจัยจุดแข็ง และ/หรือจุดที่ควรปรับปรุงของท่านที่อาจอยู่นอกเหนือจากความควบคุมดูแลของอักษร และ/หรือปัจจัยอื่นๆที่อักษรไม่ได้รวมเข้าเป็นหนึ่งในปัจจัยในการประเมินเปรียบเทียบ
   3. ผลการวิเคราะห์และผลทดสอบของอักษรมีจุดประสงค์เป็นเพียงการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นถึงความสามารถและแนวโน้มการสอบผ่านตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเมื่อเปรียเทียบกับหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้เป็นการทั่วไปและภายใต้กรอบการคำนวณและออกแบบบททดสอบโดยเฉพาะของอักษรเท่านั้น ทั้งนี้อักษรไม่ได้ให้การรับประกันว่าผู้ใช้บริการทุกคนที่ใช้บริการของอักษรจะผ่านเกณฑ์การทดสอบจริง
   4. ผู้ใช้บริการไม่สามารถอ้างอิงผลทดสอบและการวิเคราะห์ หรือการแนะนำที่อักษรให้แก่ท่านเป็นเพียงคำแนะนำหลักเพียงแหล่งเดียวในการปฏิบัติตามในการพัฒนาตนเอง แต่ผู้ใช้บริการควรใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงปัจจัยการพิจารณาในเบื้องต้นในการให้ความสนใจบางประเด็นของจุดแข็ง และ/หรือจุดที่ควรปรับปรุงของตนเอง โดยอักษรจะไม่รับผิดชอบ กรณีที่ผู้ใช้บริการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากอักษรเพื่อประโยชน์อื่น
   5. ผู้ใช้บริการต้องใช้วิจารณญาณในการเผยแพร่และใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ของอักษรในการสื่อสารกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ถือเป็นการดำเนินการด้วยความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเองซึ่งอักษรไม่มีส่วนรับผิดชอบสำหรับความเสียหายสำหรับการเผยแพร่โดยผู้ใช้บริการดังกล่าว
  2. นอกเหนือจากสื่อที่อักษรเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในฐานะผู้ผลิตหรือผู้ประพันธ์แล้วในกรณีที่ผู้ใช้บริการนำเสนอข้อมูลของตนเพื่อการเผยแพร่ผ่านระบบหรือช่องทางของอักษร ผู้ใช้บริการที่ส่งข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องและแม่นยำรวมถึงสิทธิในการใช้เปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวเพียงฝ่ายเดียว โดยอักษรไม่มีหน้าที่ในการรับประกันหรือตรวจสอบยืนยันความถูกต้องหรือสิทธิใดๆเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้จัดทำและแสดงผลผ่าน One Account

   ดังนั้นหากมีปัญหาข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้นำเสนอและนำมาแสดงในระบบ One Account ผู้ใช้บริการแต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบข้อพิพาทดังกล่าวด้วยตนเองและต้องชดเชยความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดกับอักษรในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทั้งหมดหากมีความเสียหายใดเกิดขึ้น ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการฝ่ายใดพบเห็นปัญหาในส่วนของเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการอื่นได้นำเสนอผ่านแพลตฟอร์ม ผู้ใช้บริการนั้นอาจแจ้งปัญหาดังกล่าวให้อักษรทราบและอักษรมีสิทธิสมบูรณ์ในการใช้ดุลพินิจจัดการในกรณีดังกล่าวตามที่เห็นสมควรซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำเนื้อหาข้อความดังกล่าวออกจากระบบรวมถึงการดำเนินการอื่นใดโดยผู้ใช้บริการที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากอักษรได้

  3. ในการให้บริการบางส่วนในระบบ One Account นั้น ผู้ใช้บริการทุกท่านรับทราบว่า อักษรอาจดำเนินการผ่านผู้ให้บริการภายนอก หากมีกรณีความล่าช้า หรือผิดพลาดในการดำเนินการใด อันเกิดจากการกระทำของบุคคลภายนอก อักษรจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิด สำหรับการกระทำของบุคคลภายนอกดังกล่าว
 2. ชื่อผู้ใช้งาน (Account) และรหัสผ่าน (Password)
  1. ผู้ใช้บริการต้องรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้เป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบ ทั้งนี้อักษรจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้นหากเกิดปัญหาการใช้ชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านโดยบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งหากเกิดปัญหาดังกล่าวผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้อักษรทราบทันที โดยอักษรจะดำเนินการระงับการทำรายการและ/หรือการใช้ “One Account” ทันทีที่ผู้ใช้บริการยืนยันตัวตน ตามขั้นตอนและวิธีการที่อักษรกำหนดไว้
  2. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการทำรายการใด ๆ หรือการใช้บริการ “One Account” ของผู้ใช้บริการที่ทำกับอักษรก่อนที่อักษรจะได้รับแจ้งปัญหาการใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาตและการที่อักษรได้ดำเนินการระงับการทำรายการ และ/หรือการใช้ “One Account” ให้มีผลผูกพันกับผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบทุกประการ
  3. ผู้ใช้บริการต้องรับรองกับอักษรว่าผู้ใช้บริการเป็นบุคคลที่มีสิทธิตามกฎหมายในการทำนิติกรรมต่างๆ รวมถึงการตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการ “One Account” ฉบับนี้ ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการเป็นผู้เยาว์การที่ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขของอักษรอักษรจะถือว่า ผู้ใช้บริการยืนยันว่าได้รับคำยินยอมจากผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างถูกต้องแล้ว และ/หรือถือเป็นกรณีที่ผู้ใช้บริการดังกล่าวรับประกันว่าการเข้าทำนิติกรรมกับอักษรนี้อยู่ภายใต้กรอบของนิติกรรมซึ่งเป็นการสมแก่ฐานานุรูปแห่งตนจึงมีผลบังคับใช้สมบูรณ์และหากเป็นกรณีการสมัครใช้บริการผู้ใช้บริการในฐานะนิติบุคคลใดๆ อักษรจะถือว่าการที่ผู้ใช้บริการตกลงสมัครใช้บริการในนามนิติบุคคลดังกล่าวแล้วผู้ที่ดำเนินการดังกล่าวมีอำนาจและสิทธิภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเอกสารของนิติบุคคลดังกล่าวในการเข้าทำสัญญาในนามของนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้อักษรมีสิทธิยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเป็นกรณีที่อักษรพิจารณาและตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการผิดเงื่อนไขการให้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ
 3. การใช้ “One Account”
  1. ผู้ใช้บริการสามารถใช้ “One Account” ได้ต่อเมื่อผู้ใช้บริการยอมรับปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่อักษรกำหนดขึ้นฉบับนี้และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเฉพาะตามแต่ละฟังก์ชัน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้ถือว่าข้อตกลง ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าว เป็นสาระสำคัญที่ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามและหากอักษรพบว่าผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตาม อักษรมีสิทธิระงับการทำรายการหรือการใช้บัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้งานรายดังกล่าวได้ในทันที
  2. ในการเข้าใช้ “One Account” ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสประจำตัวให้ถูกต้องพร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการและเงื่อนไขการใช้บริการที่อักษรกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง และหากใส่รหัสประจำตัวไม่ถูกต้องเกินจำนวนครั้งที่อักษรกำหนดระบบจะระงับการให้บริการชั่วคราว โดยผู้ใช้บริการต้องติดต่ออักษรตามช่องทางที่กำหนด ทั้งนี้ผู้ใช้บริการตกลงว่าการระงับการให้บริการชั่วคราวดังกล่าวจะไม่มีผลเป็นการยกเลิกการทำรายการที่เป็นการทำคำสั่งไว้ก่อน และ/หรือรายการที่ทำเสร็จสิ้นตามขั้นตอนการใช้ “One Account” แล้ว และผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับอักษรสำหรับการดำเนินการดังกล่าวทั้งสิ้น
  3. ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานฟังก์ชันต่างๆ โดยเฉพาะแต่ละบริการ ใน “One Account” ที่อักษรกำหนดและประกาศได้ตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขที่อักษรกำหนดตลอด 24 ชั่วโมง หรือตามเวลาอื่นใดที่อักษรจะกำหนดต่อไป
  4. อักษรขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอยกเลิกการทำรายการที่ผู้ใช้บริการดำเนินการในระบบและระบบได้บันทึกสำเร็จแล้วโดยเฉพาะคำสั่งซื้อสินค้าต่างๆ ซึ่งดำเนินการตามกระบวนการที่อักษรได้กำหนดและการทำรายการดังกล่าวถือว่ามีผลผูกพันผู้ใช้บริการแล้ว
  5. ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะใช้ “One Account” และ/หรือบริการของอักษร เพียงเพื่อจุดประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและตามวัตถุประสงค์การให้บริการที่ระบุไว้ตามข้อ 1 หรือที่อักษรแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
  6. สำหรับการใช้บริการ “One Account” นี้ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อห้ามการใช้บริการดังต่อไปนี้ ทั้งนี้หากอักษรตรวจสอบพบกรณีที่ผู้ใช้บริการดำเนินการผิดข้อห้ามที่ระบุไว้อักษรมีสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวออกจาก “One Account” รวมถึงอาจระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการดังกล่าวได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆต่อผู้ใช้บริการและไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องทราบ
   1. ห้ามดำเนินการใดที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร และ/หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือดำเนินการใดนอกจากการใช้บริการหรือใช้บริการนี้เพื่อการดำเนินกิจกรรมใดๆที่ผิดกฎหมาย หรือที่เป็นการสนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย
   2. ห้ามดำเนินการปลอมแปลงหรือลอกเลียนหรือการกระทำการใดๆที่เป็นการแสดงแก่บุคคลภายนอกว่า ผู้ใช้บริการดังกล่าวเป็นผู้ใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่ตนเองไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใด
   3. ห้ามดำเนินการที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของอักษรหรือสิทธิอื่นใดของผู้อื่น
   4. ห้ามถอด ดีคอมไพล์ ทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือพยายามที่จะเข้าถึงซอร์สโค้ดของ “One Account” คัดลอกส่วนใดๆของ “One Account” และ/หรือนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ ให้เช่า ทำสัญญา เช่า ให้ยืม ขาย เผยแพร่ ให้อำนาจ ให้สิทธิช่วง แจกจ่าย มอบให้ หรือโอน One Account ไม่ว่าส่วนใดๆ แก่บุคคลที่สาม
   5. ห้ามใส่ไวรัสคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง หรือโค๊ดคอมพิวเตอร์ใดๆ ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ออก แบบ ไว้เพื่อทำลายหรือทำให้การทำงานของ “One Account” หรือ ของผู้ใช้บริการอื่นได้รับผลกระทบ
   6. ห้ามพิมพ์ ดาวน์โหลด ทำซ้ำ ส่ง คัดลอก ผลิตซ้ำ จัดส่งต่อ ตีพิมพ์อีก หรือ ใช้ข้อมูลใด ที่อาจทำให้สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานอื่น เช่นรูปถ่ายหรือผลการทดสอบต่างๆที่ผู้ใช้บริการดังกล่าวอาจเข้าถึงของผู้ใช้บริการอื่นที่ได้มีการแสดงผลใน “One Account” ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูล
 4. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
  1. เนื้อหาทั้งปวงของ “One Account” รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะสื่อการสอน บททดสอบ เครื่องมือ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อความ กราฟิก ภาพ การจัดวาง (layout) การออกแบบงาน (designs) รูปภาพ ตราสัญลักษณ์ ภาษาที่ใช้ในการสร้างโฮมเพจ และเอกสารในเวิร์ลด์ไวด์เว็บในอินเทอร์เน็ต (HTML) และกรรมสิทธิ์ในสาระอื่นบน “One Account” เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของอักษรซึ่งอักษรสงวนสิทธิ์ทั้งปวงในการบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเป็นการใช้สิทธิบังคับต่อการละเมิดสิทธิหรือเงื่อนไขการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาโดยผู้ใช้บริการ
  2. ผู้ใช้งานต้องไม่ทำและ/หรือจัดหาให้มีบุคคลอื่นทำการคัดลอก นำไปผลิตซ้ำ ส่งต่อ ตีพิมพ์ แพร่กระจาย แจกจ่าย แจกจ่ายต่อ นำออกประกาศ เผยแพร่ เก็บ (ในรูปแบบวิธีการใด) แสดง ปรับเปลี่ยน ขายหรือโอน หรือร่วมในการขายหรือการโอน หรือการเสนอขาย สร้างผลงาน ต่อยอด หรือแสวงหาประโยชน์ในวิถีทางใดๆ จากเนื้อหาบน “One Account” ของอักษรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
 5. ข้อจำกัดความรับผิดของอักษร
  1. ภายใต้ขอบเขตสูงสุดของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต อักษร กรรมการ พนักงานหรือตัวแทน จำกัดความรับผิดของอักษรเฉพาะความเสียหายทางตรงอันเกิดจากการกระทำผิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยอักษรเท่านั้น โดยไม่รับผิดต่อความเสียหายทางอ้อมหรือเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ไม่ว่าลักษณะใด
  2. อักษรให้บริการ “One Account” และส่วนประกอบทั้งหลายในลักษณะ “ตามที่เป็นและตามที่มี” (As Is Basis) เท่านั้น ดังนั้นเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับพึงอนุญาตสูงสุดอักษรปฏิเสธไม่ให้การรับรองและการรับประกันรวมถึงจะไม่รับผิดทั้งหมดอันเกี่ยวกับ “One Account” และบริการอื่นใดที่มีอยู่ในหรือผ่านทาง “One Account” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อต่อไปนี้
   1. อักษรไม่รับประกันว่า “One Account” จะสามารถให้บริการที่ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการในทุกประการหรือจะมีคุณสมบัติและการทำงานที่เหมาะสมสำหรับตอบสนองวัตถุประสงค์เป้าหมายการใช้เฉพาะของแต่ละผู้ใช้บริการได้ทั้งหมด
   2. อักษรไม่รับประกันว่า “One Account” จะสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและแม่นยำตลอดเวลาโดยปราศจากการสะดุดความล่าช้าหรือปราศจากช่วงเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ล่มหรือความผิดปกติเทคนิคทั้งหมด รวมถึงอักษรไม่รับประกันว่า “One Account” จะมีความปลอดภัยปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นที่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งหมดและตลอดเวลา
  3. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าอักษรไม่ต้องรับผิดชอบในความผิดพลาด ความบกพร่องหรือเหตุขัดข้องในการใช้บริการอันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้บริการใช้ “One Account” เพื่อการทำรายการที่ไม่เป็นไปตามที่อักษรกำหนดหรือเหตุอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของอักษร
  4. ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงรับทราบว่า “One Account” อาจแสดงลิงก์ไปยังเว็บไซต์ Application หรือบริการอื่นที่เป็นของบุคคลที่สามแต่อักษรไม่ได้ให้การรับรองในเนื้อหาและการทำงานของเว็บไซต์ Application หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าวและอักษรจะไม่รับผิดชอบหรือมีภาระรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการจากการใช้บริการของเว็บไซต์ Application หรือบริการอื่นที่เป็นบุคคลที่สามนั้น
 6. ข้อกำหนดอื่นๆ
  1. ผู้ใช้บริการยืนยันว่า E-mail ตามที่ผู้ใช้บริการได้ระบุไว้ใน “One Account” เป็น E-mail ที่สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ผู้ใช้บริการรับทราบว่าการติดต่อใดๆ จดหมายและประกาศต่างๆ จากอักษรส่งไปยังผู้ใช้บริการตามที่อยู่ที่ผู้ใช้บริการได้ระบุไว้ถือว่าเป็นการแจ้งให้แก่ผู้ใช้บริการทราบด้วยวิธีที่ถูกต้องและให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับการติดต่อดังกล่าวตั้งแต่วันที่ส่งการติดต่อทาง E-mail แล้ว ทั้งนี้เมื่อผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้เดิมผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้อักษรทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามช่องทางที่อักษรกำหนด
  2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะถูกบังคับใช้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวเนื่องเกิดขึ้นข้อพิพาทดังกล่าวอาจระงับโดยศาลประเทศไทย
  3. ผู้ใช้บริการตกลงให้อักษรมีสิทธิ ในการเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ ซึ่งอาจรวมถึงการคิดค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ “One Account” ได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยผู้ใช้บริการตกลงผูกพันปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการที่เพิ่มเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกประการ โดยอักษรไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อมีการประกาศผ่าน ทางเว็บไซต์ของบริษัท
  4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แต่ละข้อมีผลบังคับแยกจากกัน ในกรณีที่บทบัญญัติข้อใดหรือบางส่วนไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติอื่นที่เหลือจะยังคงมีผลสมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้
 

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

Privacy Center

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้บริการ Aksorn One Account เงื่อนไขการใช้บริการ Aksorn One Account ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลการใช้คุกกี้ ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้สมัครงาน ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลการเข้าร่วมกิจกรรม ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิด (CCTV)