ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลการใช้คุกกี้

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“อักษร”) แจ้งให้ท่านผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของอักษร (“เว็บไซต์”) ทราบว่าอักษรมีความจำเป็นต้องใช้ Cookies ในการทำงานหลายส่วนของเว็บไซต์ เพื่อรับประกันการให้บริการให้สมบูรณ์แบบรวมถึงเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน และด้วยเหตุที่การใช้ Cookies ถือว่าเป็นหนึ่งในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อักษรจึงมีจุดประสงค์แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้ Cookies ดังกล่าว โดยอักษรรับประกันการใช้ Cookies ด้วยจุดประสงค์ที่จำกัดเท่าที่จำเป็น และรับประกันมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ที่เหมาะสมโดยสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ อักษรจะถือว่าท่านตกลงและรับทราบนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว ทั้งนี้ ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์ของอักษรเท่านั้น ไม่มีผลใช้บังคับกับบริการหรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่อาจเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของอักษรซึ่งเป็นของบุคคลภายนอก ซึ่งท่านต้องศึกษาเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้และประกาศโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวแยกต่างหาก และทางอักษรสงวนสิทธิ์ที่อาจปรับปรุงประกาศฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับการใช้ Cookies แบบต่างๆของอักษร ทั้งนี้ อักษรจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงผ่านทางเว็บไซต์นี้

Cookies ที่อักษรใช้ในการให้บริการแก่ท่าน

Cookies คือ text files ที่อยู่ใน Browser ของท่าน เพื่อให้อักษรจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล รวมถึง บันทึกการใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้อักษรมีจุดประสงค์ใช้ Cookies ในการรับประกันประสิทธิภาพในการทำงานของเว็บไซต์ให้ตอบสนองแก่ท่านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยอักษรมีความ จำเป็นต้องใช้ Cookies หลายประเภท เพื่อจุดประสงค์ต่างกันไป โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

  1. Strictly Necessary Cookies ซึ่งเป็น Cookies ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำ งานของ เว็บไซต์ และการให้บริการแก่ท่านในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
  2. Functionality Cookies ซึ่งเป็น Cookies ที่ทำหน้าที่จดจำสิ่งที่ท่านเลือกหรือตั้งค่าบนเว็บไซต์ เช่น ชื่อ บัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคล ให้แก่ ท่านได้มากขึ้นตามการตั้งค่าที่เลือกไว้
  3. Performance Cookies ซึ่งเป็น Cookies ที่ทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนของเว็บไซต์ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอกที่จะให้บริการประเมินวิเคราะห์การ ทำงานของอักษร และ
  4. Advertising Cookies ซึ่งเป็น Cookies ที่ทำหน้าที่ในการจดจำสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชม รวมถึง ลักษณะ การใช้เว็บไซต์ของท่าน เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอกที่จะทำหน้าที่ให้บริการให้แก่อักษร

สำหรับ Cookies ประเภท Strictly Necessary Cookies นั้น อักษรขอชี้แจงให้ท่านทราบว่า ทางอักษรมีความจำเป็นในการใช้ Cookies ดังกล่าว เพื่อการให้บริการของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากอักษรไม่ใช้ Cookies ประเภทดังกล่าว อักษรย่อมไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้

ในส่วนของ Cookies ประเภทอื่นนั้น หากได้รับความยินยอมจากท่านให้อักษรใช้แต่ละประเภทของ Cookies ดังกล่าว อักษรจะใช้ Cookies ดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์เฉพาะที่ได้ระบุไว้สำหรับ Cookies แต่ละประเภท แม้ว่าการใช้ Cookies จะมีประโยชน์ในการเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการและการทำงานของเว็บไซต์แก่ท่าน แต่หากท่านต้องการ ท่านสามารถลบการตั้งค่า Cookies บน Browser ของตนเองได้ อย่างไรก็ตาม การลบ การตั้งค่าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานให้บริการของเว็บไซต์ได้ในบางส่วน

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

อักษรรับทราบและเคารพสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูล ตามกฎหมายของท่าน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะ Cookies ที่อักษรเป็นผู้ใช้ ซึ่งท่านสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายกำหนดได้ นอกเหนือจากการกำหนดการตั้งค่าได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ โดยเฉพาะสิทธิถอนความยินยอมในการใช้ Functionality Cookies / Performance Cookies หรือ Advertising Cookies ที่ท่านอาจเคยให้แก่อักษร

ช่องทางการติดต่อ

อักษรยินดีรับคำถาม ข้อร้องเรียน ความเห็น และคำขอใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยเฉพาะการใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลของท่านได้ โดยท่านสามารถติดต่ออักษรได้ที่อีเมล E-mail : privacy@aksorn.com หรือส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ตามที่อยู่ 142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

Privacy Center

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้บริการ Aksorn One Account เงื่อนไขการใช้บริการ Aksorn One Account ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลการใช้คุกกี้ ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้สมัครงาน ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลการเข้าร่วมกิจกรรม ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิด (CCTV)