ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้บริการ Aksorn One Account

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“อักษร”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ Aksorn One Account (“One Account”) และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าท่านได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงได้จัดทำประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้บริการ Aksorn One Account (“ประกาศ”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบและตกลงยอมรับถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การส่งต่อ การบริหารจัดการ รวมถึงการประมวลผลเพื่อการให้บริการต่าง ๆ ที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้บริการ One Account จากช่องทางออฟไลน์ หรือออนไลน์ผ่านระบบและเว็บไซต์ (“เว็บไซต์”) และ/หรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

เมื่อท่านสมัครบัญชี One Account และตกลงยอมรับการใช้งานตามประกาศฉบับนี้ ท่านจะถือเป็น (“ผู้ใช้บริการ”) โดยเป็นข้อตกลงระหว่างท่านกับอักษรในการใช้บริการไม่ว่าท่านจะเข้าผ่านช่องทางใด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานของตัวท่านเอง ท่านรับรองว่าได้อ่านและเข้าใจประกาศ ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมไปถึงเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารอื่น ๆ และข้อมูลใด ๆ ที่อักษรจัดหาให้แก่ท่านเป็นอย่างดีแล้ว ก่อนตกลงยอมรับ โดยบัญชีผู้ใช้บริการนี้เป็นบัญชีสำหรับระบุตัวตนของท่านระหว่างการใช้งานช่องทางต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของอักษร โดยผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อการใช้บริการในแต่ละช่องทางตามสิทธิที่ท่านได้รับ และได้รับความสะดวกในการซื้อสินค้าและ/หรือบริการของอักษรได้ตรงความต้องการ

“ผู้ใช้บริการ” ของ “One Account” อาจแบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่มของเจ้าของข้อมูล ได้แก่ (1) กลุ่มโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา (2) กลุ่มครูอาจารย์ (3) กลุ่มนักเรียน (4) กลุ่มผู้ปกครองของนักเรียน (5) กลุ่มบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการแต่ละประเภทรับทราบว่า ผู้ใช้บริการอาจไม่สามารถใช้บริการทุกประเภทของ One Account ได้ทั้งหมด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสิทธิการใช้บริการในแต่ละประเภท

อนึ่ง หากท่านมิได้ตกลงยอมรับการใช้งานตามประกาศฉบับนี้หรือฉบับแก้ไขอื่นๆ อักษรขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการแก่ท่าน เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่แจ้งภายในประกาศฉบับนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการต่างๆแก่ท่านผู้ใช้บริการ

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ภายใต้ประกาศฉบับนี้ อักษรจะแจ้งให้ท่านผู้ใช้บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านช่องทางการติดต่อต่าง ๆ โดยเฉพาะผ่านเว็บไซต์ของอักษร และให้ถือว่ามีผลบังคับใช้ทันทีที่มีการประกาศ

 1. ขอบเขตการบริการของ One Account

  วัตถุประสงค์หลักในการให้บริการของอักษรภายใต้ One Account

  เมื่อท่านสมัครบัญชี One Account และเป็นผู้ใช้บริการ อักษรจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน รวมถึงการจัดการบัญชีผู้ใช้บริการของท่านซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนความสามารถและประสิทธิภาพในการเรียนการสอน (Learning Performance) ของผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการเรียนการสอนทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์หลักที่ระบุไว้ในการให้บริการภายใต้ One Account ดำเนินการผ่านกิจกรรมหลัก 5 ฟังก์ชัน คือ

  1. เพื่อให้ความรู้และฝึกอบรมผ่านสื่อการสอนต่าง ๆ ที่เป็นลิขสิทธิ์ของอักษร
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ การฝึกฝนเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ และการประเมินผล
  3. เพื่อดำเนินการทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้บริการ ทั้ง Online และ/หรือ Offline ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของผู้ใช้บริการที่เข้ารับการทดสอบ และ/หรือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเรียนการสอนของโรงเรียน ครูอาจารย์ หรือ ผู้ปกครอง
  4. เพื่อให้คำแนะนำในลักษณะที่เป็น Mentor หรือ Coach ให้ผู้ใช้บริการกลุ่มต่าง ๆ เกี่ยวกับจุดแข็งและ/หรือจุดที่ผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่มต้องปรับปรุง โดยประเมินจากผลการเข้าร่วมการดำเนินกิจกรรมทุกกระบวนการที่กล่าวไว้
  5. เพื่อความสะดวกในการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านระบบ Online (E-commerce) อย่างมีประสิทธิภาพและบริการอื่น ๆ ตามที่อักษรอาจกำหนดและจัดทำเพิ่มเติมตามดุลพินิจฝ่ายเดียวของอักษร โดยสอดคล้องกับเงื่อนไขการให้บริการของ One Account
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและการประมวลผล

  แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

  1. การรับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงมาจากผู้ใช้บริการผ่านการลงทะเบียนหรือการให้ข้อมูลในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแก่อักษร
  2. ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้จากการเก็บ รวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติ ของอักษร ได้แก่ ผลการทดสอบ การบันทึกการเข้าระบบ และการใช้บริการต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการทุกระบบ (Function) ของ One Account
  3. กรณีการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้งานแทนโดยต้นสังกัด ทางผู้ใช้บริการของผู้เยาว์ เช่น โรงเรียน คุณครูผู้ดูแลระบบ (Admin) นักเรียนและ/หรือผู้ปกครอง อักษรจะถือว่าเมื่อบุคคลต้นสังกัดของท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลมาบุคคลดังกล่าวต้องรับประกันแก่อักษรว่าตนได้รับสิทธิหรือความยินยอมมาจากเจ้าของข้อมูลโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้อักษรมีสิทธิ (แต่ไม่เป็นภาระหน้าที่) ในการตรวจสอบความถูกต้องของสิทธิการเปิดเผยดังกล่าว

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่มาจากการเปิดบัญชี One Account ผ่านการกรอกข้อมูลของท่าน และ/หรือการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจากบุคคลต้นสังกัดของท่าน เพื่อให้อักษรทำการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและเปิดบัญชี One Account ให้แก่ท่านในฐานะผู้ใช้บริการ ซึ่งข้อมูลจากการกรอกหรือบันทึกจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ เพื่อการประเมินคุณสมบัติยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการและการให้บริการตามเงื่อนไขการให้บริการที่อักษรได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากการจัดเก็บอัตโนมัติโดยระบบ (Function) ผ่านการใช้บริการต่าง ๆ ของท่านผู้ใช้บริการ โดยข้อมูลดังกล่าวมีดังนี้

  • ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล
  • ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด และเพศ
  • ข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  • ข้อมูลต้นสังกัดของผู้ใช้บริการ (ถ้าจำเป็น) เช่น โรงเรียนต้นสังกัด ระดับชั้น เป็นต้น
  • ข้อมูล Username และ Password ผู้ใช้บริการใช้เพื่อการลงทะเบียนเข้าใช้บัญชีผู้ใช้งาน
  • ข้อมูลรายละเอียดการเข้าใช้บริการ Function ต่าง ๆ ที่ท่านได้ดำเนินการ
  • ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ และการประเมินผลการทดสอบรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือบริการต่าง ๆ ที่ดำเนินการผ่าน Function ต่าง ๆ ของอักษร
  • ข้อมูล log บันทึกรายการการใช้บริการของท่านซึ่งถูกรวบรวมและจัดเก็บโดยอัตโนมัติ
  • ข้อมูลการติดต่อเป็นคำถาม ข้อสงสัย ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่ท่านอาจติดต่อมายังอักษร
  • ข้อมูลความสนใจและความต้องการของท่าน ซึ่งท่านอาจลงทะเบียนเติมข้อมูลเพิ่มเติมในแบบสอบถามต่าง ๆ ของอักษร
  • ข้อมูลที่อยู่เพื่อการจัดส่งสินค้าและ/หรือบริการที่ท่านสนใจซื้อผ่านระบบ ข้อมูลธุรกรรมการซื้อขาย ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ข้อมูลการชำระเงิน ทั้งหลักฐานการชำระเงิน บัญชีธนาคาร บัตรเครดิต หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านอาจให้แก่อักษรเพื่อการซื้อสินค้าและ/หรือบริการนั้น

  วัตถุประสงค์และระยะเวลาในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการใช้งาน One Account

  ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่อักษรได้รับในระหว่างที่ท่านใช้บริการต่าง ๆ ของ One Account ที่ระบุไว้ จะถูกเก็บ รวบรวม ใช้ ภายใต้วัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

  1. อักษรมีหน้าที่ตามสัญญาภายใต้เงื่อนไขการให้บริการต่าง ๆ แก่ผู้ใช้บริการ จึงมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลา นับตั้งแต่การเปิดบัญชีผู้ใช้งานจนกระทั่งผู้ใช้บริการแจ้งยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานมายังอักษรอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อวัตถุประสงค์นี้
   1. เพื่อการยืนยันตัวตนของท่านผู้ใช้บริการ ก่อนการอนุญาตให้สิทธิเข้าถึงและใช้ระบบ Functions ต่าง ๆ ของ One Account
   2. เพื่อการให้บริการหรือการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แต่ละ Functions ที่ท่านผู้ใช้บริการให้ความสนใจในการเข้าใช้หรือเข้าร่วม
   3. เพื่อตอบคำขอความช่วยเหลือของท่านผ่านช่องทางการติดต่อต่าง ๆ
   4. เพื่อการรวบรวมผลการใช้บริการทั้งหมดของผู้ใช้บริการแต่ละท่านเข้าใน Learner’s Profile
   5. เพื่อการให้คำแนะนำที่ออกแบบมาเป็นการเฉพาะสำหรับผู้ใช้บริการแต่ละท่าน (Personalized Mentor และ Advice) เกี่ยวกับการฝึกอบรม การใช้บริการสื่อการศึกษาเพิ่มเติม โดยเหมาะสมกับผู้ใช้บริการแต่ละท่าน
  2. กรณีซื้อขายสินค้าและ/หรือบริการบนเว็บไซต์ อักษรมีหน้าที่ตามสัญญาดังกล่าวในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องในการสั่งซื้อรวมถึงการชำระเงินและเพื่อการจัดส่งสินค้าและ/หรือบริการให้แก่ผู้ใช้บริการ
  3. ในการให้บริการทั้งหมดของอักษรซึ่งอาจมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานราชการในการเก็บ รวมรวบ และรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่หน่วยงานดังกล่าว ทั้งนี้ ได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียง การจัดทำบัญชีและภาษีและเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวนั้น อักษรจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
  4. เพื่อ (ก) การประมวลผลการออกแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และ/หรือการบริการอื่นของอักษร รวมถึงการปรับปรุงการนำเสนอและ/หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ/หรือการบริการภายใต้บัญชี One Account ให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการในภาพรวม และของผู้ใช้บริการแต่ละท่านมากขึ้น รวมถึง (ข) การปรับปรุงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างท่านผู้ใช้บริการและอักษร ผ่านการฝึกอบรมพนักงานและการพิจารณาทบทวนการแก้ไขข้อร้องเรียนต่าง ๆ
  5. โดยไม่กระทบสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล อักษรสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการเตรียมตัวปกป้องสิทธิที่อาจมีภายใต้กฎหมายในขั้นตอนการดำเนินคดีหรือการป้องกันการทุจริตต่าง ๆ ในระบบเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อการปกป้องต่อสู้สิทธิดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยหลักการอักษรสงวนสิทธิ์เก็บข้อมูลไว้อีก 5 ปีภายหลังจากการยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการดังกล่าว
 3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  โดยหลักการอักษรรับประกันว่าจะไม่เปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลอื่นเว้นแต่บุคคลดังต่อไปนี้

  • ผู้ใช้บริการรายอื่นบน One Account อันได้แก่
   1. โรงเรียนต้นสังกัดซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างให้อักษรให้บริการเครื่องมือการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลภายใต้สังกัด ในกรณีนี้อักษรในฐานะผู้ให้บริการมีความจำเป็นต้องส่งต่อและเปิดข้อมูลการทดสอบ ผลการเรียนหรือข้อมูลการวัดผลความพึงพอใจในการเรียนการสอนของผู้ใช้บริการในสังกัดให้แก่ต้นสังกัดดังกล่าว
   2. ผู้ใช้บริการกลุ่มครูอาจารย์ ผู้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบและเครื่องมือของอักษรและกำหนดให้ผู้ใช้บริการกลุ่มนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรม ในกรณีดังกล่าว อักษรจำเป็นต้องส่งต่อแลกเปลี่ยน เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมกิจกรรมให้แก่ ครูอาจารย์ที่เป็นผู้จัดกิจกรรมนั้น และ
   3. ผู้ใช้บริการกลุ่มผู้ปกครอง ซึ่งจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองดูแลของผู้ปกครองดังกล่าว เพื่อให้การสนับสนุนเพิ่มเติมแก่นักเรียนซึ่งเป็นผู้เยาว์ในสังกัดได้

   ทั้งนี้ การดำเนินการส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลต้นสังกัดดังกล่าว อักษรจะดำเนินการภายใต้ข้อจำกัดสิทธิของแต่ละกลุ่มผู้ใช้บริการตามเงื่อนไขการให้บริการที่อักษรกำหนดและจะดำเนินการบนพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับแต่ละกลุ่ม (Need to Know Basis) เท่านั้น

  • ผู้ให้บริการภายนอก ที่อักษรอาจว่าจ้างเพื่อการให้บริการต่าง ๆ ที่อาจจำเป็น ทั้งนี้ อักษรจะกำหนดมาตรการอย่างเหมาะสมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าวผ่านการจัดทำมาตรการในการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลและการจัดทำสัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำกัดขอบเขตจุดประสงค์ในการเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวบนพื้นฐานที่จำเป็นเท่านั้น
  • หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแล ที่อักษรอาจมีหน้าที่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดรวมถึงคำสั่งของหน่วยงานราชการ
 4. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

  การปกป้องความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งที่สำคัญ ทั้งนี้ อักษรตกลงเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่ยังมีความจำเป็นต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ในสถานที่จัดเก็บที่ปลอดภัยและจะใช้มาตรการที่จำเป็นในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้จากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด สูญหาย เข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต ดัดแปลง ต่อเติม หรือเปิดเผย

  โดยรวมอักษรได้กำหนดแนวปฏิบัติภายในเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ อักษรจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสม ตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

  อักษรรับทราบและเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของอักษรโดยตกลงและรับประกันว่าท่านสามารถใช้สิทธิต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ที่ท่านมีภายใต้กฎหมายได้

  • สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็น ปัจจุบันและถูกต้อง เว้นเป็นกรณีที่อักษรอาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัดภายใต้กฎหมายในการเปิดเผย หรือ มอบสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน
  • สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่อักษรทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือ ใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอน ข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
  • สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เมื่อข้อมูล นั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
  • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบ หรือ เมื่อ ข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น
  • สิทธิถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

  ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อมายังอักษรเพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ได้กำหนดไว้และจะพิจารณาแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของผู้ใช้บริการให้ทราบภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม

 6. ข้อมูลการติดต่ออักษรในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

  อักษรยินดีรับคำถาม ข้อร้องเรียน ความเห็น และคำขอใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประกาศฉบับนี้ โดยเฉพาะการใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลของท่านได้ โดยท่านสามารถติดต่ออักษรได้ที่อีเมล E-mail : privacy@aksorn.com หรือส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ตามที่อยู่ 142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

Privacy Center

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้บริการ Aksorn One Account เงื่อนไขการใช้บริการ Aksorn One Account ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลการใช้คุกกี้ ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้สมัครงาน ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลการเข้าร่วมกิจกรรม ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิด (CCTV)