ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อให้ กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สามารถดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท่านได้ กรุณาศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลการเสนอราคาแก่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทรับประกันจะรักษาข้อมูลทั้งหมดตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล

ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือตัวแทนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาของบริษัทของท่านจากท่านโดยตรงตามข้อมูลในใบเสนอราคา ไลน์ การสนทนาหรือการสัมภาษณ์ หรืออาจได้รับจากบุคคลอื่นที่อาจให้คำแนะนำท่านมา ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวท่าน ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลคุณสมบัติประวัติการทำงาน หรือทักษะอื่นๆ ของท่าน

ในบางกรณีที่อาจต้องมีการจัดทำเอกสารประมูลและต้องมีการนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของทีมงานหรือผู้เกี่ยว ข้องอื่นๆ ของท่านที่เข้าร่วมการประกวดราคาหรือเสนอเทียบราคา เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวบริษัทจะถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้ประมูลงานดังกล่าวมีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวโดยสมบูรณ์แล้วและบริษัทย่อมมีสิทธิในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นได้สมบูรณ์ภายใต้นโยบายฉบับนี้

วัตถุประสงค์และระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านหรือตัวแทนของท่านรวมถึงของบุคคลอื่นใดที่ท่านส่งต่อเปิดเผยให้แก่บริษัท อาจได้รับการเก็บ รวบรวม ใช้ เพื่อการตรวจสอบยืนยันตัวตนรวมถึงความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆ ที่ท่านให้แก่บริษัทการประเมินความเหมาะสมของท่านในงานที่บริษัทต้องการว่าจ้างรวมถึงการติดต่อประสานงานกับท่านระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงกระบวนการจัดทำสัญญาระหว่างท่านและบริษัทตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

แม้ท่านจะไม่ได้รับคัดเลือกเข้าทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัท บริษัทสงวนสิทธิที่จะเก็บข้อมูลของท่านไว้ต่อเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทในอนาคต และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการประเมินราคาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นระยะเวลา 5 ปีปฏิทิน

การเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในกรณีที่จำเป็นบริษัทอาจต้องเปิดเผยและ/หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก ได้แก่ บริษัทในเครือ หรือผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการงานในส่วนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงในกรณีที่บริษัทอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานราชการต่างๆ บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานดังกล่าวตามคำสั่ง ทั้งนี้บริษัทรับประกันความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความเหมาะสมและมาตรฐานตามกรอบกฎหมาย

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

บริษัทเคารพสิทธิของท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถติดต่อบริษัท เพื่อขอใช้สิทธิของท่าน ซึ่งได้แก่ สิทธิในการขอเข้าถึง ขอสำเนา ขอปรับปรุงข้อมูล ขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ขอโอนถ่ายข้อมูล รวมถึงการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่านเมื่อหมดความจำเป็นได้รวมถึงการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่านเมื่อหมดความจำเป็นได้ โดยติดต่อมาที่ E-mail : privacy@aksorn.com หรือส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ตามที่อยู่ 142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

Privacy Center

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้บริการ Aksorn One Account เงื่อนไขการใช้บริการ Aksorn One Account ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลการใช้คุกกี้ ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้สมัครงาน ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลการเข้าร่วมกิจกรรม ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิด (CCTV)