ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน อักษรเจริญทัศน์


สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.1

คู่มือครู

หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.1

วันที่
03/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.4-6

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.4-6

วันที่
03/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.1

วันที่
03/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้...

วันที่
03/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล...

วันที่
03/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.1

วันที่
03/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.4-6

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.4-...

วันที่
03/07/2024
หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.1

PowerPoint

หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.1

วันที่
03/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรรม ม.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรร...

วันที่
03/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ม.4-6

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา...

วันที่
03/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1

ใบงาน

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.4 เ...

วันที่
03/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1

แผนการสอน

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.4 เ...

วันที่
03/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB