ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน อักษรเจริญทัศน์


สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
พัฒนาศักยภาพ ภาษาอังกฤษ  อ.3

คู่มือครู

พัฒนาศักยภาพ ภาษาอังกฤษ อ.3

วันที่
15/07/2024
สร้างเสริมสมรรถนะ ภาษาอังกฤษ  อ.3

คู่มือครู

สร้างเสริมสมรรถนะ ภาษาอังกฤษ อ.3

วันที่
15/07/2024
สร้างเสริมสมรรถนะ คณิตศาสตร์  อ.3

คู่มือครู

สร้างเสริมสมรรถนะ คณิตศาสตร์ อ.3

วันที่
15/07/2024
พัฒนาศักยภาพ คณิตศาสตร์  อ.3

คู่มือครู

พัฒนาศักยภาพ คณิตศาสตร์ อ.3

วันที่
15/07/2024
สร้างเสริมสมรรถนะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อ.3

คู่มือครู

สร้างเสริมสมรรถนะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ....

วันที่
15/07/2024
พัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อ.3

คู่มือครู

พัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.3

วันที่
15/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.4

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.4

วันที่
15/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา...

วันที่
15/07/2024
หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.4-6

คู่มือครู

หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำ...

วันที่
15/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.1

วันที่
15/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษ...

วันที่
12/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.4

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.4

วันที่
12/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB